Spoleto Festival USA
Courtesy of Charleston Stage
Courtesy of Charleston Stage
College of Charleston